Význam regulace pro tepelné čerpadlo

Master Therm Vám přináší nejvyšší možnou úroveň řízení topných nebo chladících okruhů.

Regulátor tepelného čerpadla přijímá požadavky na teplotu topné vody od jednotlivých topných okruhů, zkorigovanou podle žádané vnitřní prostorové teploty jednotlivých vytápěných zón.

Software, který řídí tepelná čerpadla Master Therm je jedním z hlavních předností našeho vývoje. Hlavní regulátor tepelného čerpadla přijímá požadavky na teplotu topné vody od jednotlivých topných okruhů. Tepelné čerpadlo generuje teplotu topné vody odpovídající aktuálně nejvyšší požadované hodnotě. Tepelné čerpadlo tak nikdy neposkytuje vyšší teplotu topné vody než nezbytně nutnou. Správné nastavení chytré regulace výrazně ovlivňuje Vaše úspory.

5

Základním terminálem pro nastavení parametrů tepelného čerpadla je ovládací panel pGD. Jde o šestiřádkový elektronický programovatelný regulátor umožňující řízení tepelných čerpadel. Všechna tepelná čerpadla Master Therm jsou tímto regulátorem opatřena v základní výbavě. Panel PGD je buď umístěný přímo v tepelném čerpadle, nebo je v provedení na instalaci na zeď (u vybraných typů).

Ne, k tomu není určený. Terminál pGD je hlavní ovládací panel k tepelnému čerpadlu, odkud lze nastavovat veškeré parametry tepelného čerpadla. Regulace Master Therm umí přesně regulovat teplotu vytápěného nebo chlazeného prostoru, pokud je do referenční místnosti nainstalované teplotní čidlo prostoru nebo nástěnná jednotka pAD.

Požadovaná teplota prostoru je uložena v hlavním regulátoru tepelného čerpadla. Teplotní čidlo prostoru nebo nástěnná jednotka pAD měří teplotu v interiéru a předává tuto informaci hlavnímu regulátoru. Tepelné čerpadlo na základě této informace upravuje teplotu topné vody v příslušném topném okruhu a udržuje tak teplotu uvnitř místnosti na požadované hodnotě. Prostorových jednotek pAD nebo teplotních čidel je možné v objektu umístit více, podle počtu vytápěných nebo chlazených zón a každá zóna (příslušná danému topnému okruhu) je pak řízena samostatně. Ke každému topnému okruhu může být tedy přiřazen buď přístroj pAD nebo čidlo prostoru.

V takovém případě systém nemá informaci o skutečné prostorové teplotě a bude pracovat s virtuální teplotou. Na hlavním regulátoru pGD (a také na internetu, je-li k němu tepelné čerpadlo připojeno) bude topnému okruhu přiřazena vstupní virtuální teplota interiéru ve výši 20°C. Pokud z regulátoru pGD či internetu zvedneme požadovanou teplotu např. na 21°C, systém upraví teplotu topné vody podle předem nastaveného algoritmu tak, aby se teplota prostoru o 1°C zvýšila. Nemá ale žádnou zpětnou vazbu, jak se to ve skutečnosti projeví. Teplota topné vody je v takovém případě řízena pouze nastavenou ekvitermní křivkou topné vody a jednotlivými korekcemi vyvolanými uživatelem, bez vazby na skutečnou teplotu interiéru. Je možné, že se skutečná teplota prostoru a teplota zobrazovaná v systému budou odlišovat.

Především lze jednoduchým stiskem tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů na jednotce pAD zvýšit nebo snížit žádanou pokojovou teplotu. Daný topný okruh je také pomocí pAD možné zapnout nebo vypnout. Z kterékoli jednotky pAD lze také ovládat základní funkce tepelného čerpadla (zap/vyp., přepnutí na chlazení, přepnutí režimu Zima/Léto atd.). Také je umožněno na každé instalované jednotce pAD pro daný prostor nastavit týdenní časový program požadované teploty.

Jde o přístroj PAD se všemi jeho funkcemi popsanými výše, v tomto provedení má ale navíc čidlo vlhkosti a pomocí něho umí vyhodnotit rosný bod, tedy teplotu, při které začne vzdušná vlhkost kondenzovat. V režimu chlazení pak přístroj pADh nedovolí, aby teplota chladící vody v podlahovém nebo stěnovém vytápění klesla tak nízko, aby podlaha nebo stěna začala vlhnout.

Ekvitermní regulace řídí teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě vzduchu a ekvitermní křivka tuto závislost zobrazuje. Ekvitermní regulace umožňuje tepelnému čerpadlu pracovat s co nejnižší teplotou topné vody a tím zvyšuje jeho účinnost. V regulaci Master Therm se ekvitermní křivka nastavuje nezávisle každému topnému okruhu a slouží jako prvotní hrubé nastavení žádané teploty topné vody.

Nikoli, ladit nastavení je potřebné tam, kde je ekvitermní regulace topné vody použita pro řízení pokojové teploty. Master Therm představuje o generaci vyšší a přesnější způsob regulace. Postačí hrubé úvodní nastavení ekvitermní křivky pro jednotlivé topné okruhy. Regulace si při provozu automaticky zkoriguje úvodní nastavení na přesnou hodnotu podle měřené teploty vnitřního prostoru.

Ekvitermní regulace reaguje pouze na venkovní teplotu vzduchu, resp. na upravenou, tzv. geometrickou hodnotu, která zohledňuje izolační schopnosti a tepelnou setrvačnost objektu. Není schopna ale zachytit povětrnostní podmínky, vlhkost, sluneční svit, vnitřní tepelné zisky objektu apod. Výsledkem je neschopnost udržet pokojovou teplotu na stálé hodnotě. Prostorový termostat sice přehřívání interiéru zabrání, ale jde o nespojitou regulaci, která způsobuje kolísání vnitřní teploty a navíc často vede k tomu, že tepelné čerpadlo pracuje neefektivně, se zbytečně vysokou teplotou topné vody. Plynulá regulace Master Therm je výrazně modernější, přesnější a efektivnější.

Hlavní regulátor tepelného čerpadla přijímá požadavky na teplotu topné vody od jednotlivých topných okruhů, zkorigovanou podle žádané vnitřní prostorové teploty jednotlivých vytápěných zón. Tepelné čerpadlo generuje teplotu topné vody odpovídající aktuálně nejvyšší požadované hodnotě, tedy pro aktuálně nejteplejší topný okruh. Topné okruhy s požadavkem na nižší teplotu vody řídí směšovacím ventilem. Tepelné čerpadlo tak nikdy neposkytuje vyšší teplotu topné vody než nezbytně nutnou a za všech okolností pracuje s maximální účinností. Navíc teplota vnitřního prostoru je velice přesně řízena.

Režim chlazení (výbava na přání) je možné z jakéhokoli ovládacího místa (pGD, pAD, internet) spustit ručně, nebo je aktivován automaticky v režimu Léto (pokud je přepínání topení/chlazení nastaveno na Auto). Jde o pokyn pro celý systém. V základní konfiguraci začnou po spuštění chlazení všechny topné okruhy chladit, pokud mají funkci chlazení v menu povolenou. Vytápění zůstane standardně přiřazeno pouze ohřevu TUV a bazénu. Topné okruhy jsou v režimu chlazení řízeny obdobně jako při vytápění: každý má nastavenou základní ekvitermní křivku pro chlazení a žádaná teplota chladící vody je dále korigována podle měřené teploty interiéru příslušné zóny. Tepelné čerpadlo vyrábí chladící vodu vždy pro okruh s aktuálně nejnižší požadovanou teplotou chladící vody, ostatní topné okruhy jsou směšovány.

Při standardní konfiguraci systému má ohřev TUV přednost před vytápěním či chlazením. Jakmile dojde k poklesu teploty TUV v zásobníku pod požadovanou úroveň, tepelné čerpadlo přeruší vytápění/chlazení topných okruhů, a topí naplno do zásobníku TUV. Jakmile zásobník TUV dosáhne požadované teploty, vrátí se systém k funkci vytápění/chlazení. V rámci ohřevu TUV je možné aktivovat funkci Antilegionella, tedy pravidelnou týdenní teplotní dezinfekci.

Při dlouhotrvajícím odběru TUV by mohlo dojít k poklesu pokojové teploty, neboť režim natápění TUV se prodlouží. Pro takové případy je možné nastavit maximální dobu ohřevu TUV, po níž se systém vrátí k funkci vytápění objektu a následně teprve ohřev TUV dokončí. V praxi tedy natápí TUV např. max. 45min., poté se na 30min. vrátí k vytápění a opět pokračuje v ohřívání teplé vody. Takto se cyklus opakuje do doby, než je v zásobníku TUV dosaženo požadované teploty.

Samozřejmě ano. V takovém případě bude celý systém tvořen jedním topným okruhem, jehož teplota bude kompenzována podle skutečné pokojové teploty. Tepelné čerpadlo bude za všech okolností pracovat s co nejnižší výstupní teplotou topné vody a teplota interiéru bude velmi přesně řízena. Ekonomický přínos bude stejně významný, jako u víceokruhové soustavy.