Servis a záruka pro tepelná čerpadla Master Therm

7 let bez starostí
Záruka komplet na CELÉ tepelné čerpadlo

Jednotky připojené k internetu má servisní tým pod trvalým dohledem a díky tomu poskytujeme nadstandardní záruční dobu až 7 let na CELÉ tepelné čerpadlo.

Super-spolehlivé díky online
monitoringu 24/7

Novou úroveň spolehlivosti Vám zaručí online monitoring. 24 hodin, 7 dní v týdnu je kontrolován stav a účinnost tepelného čerpadla.

Vlastní servisní síť v každém
regionu ČR

Veškeré servisní úkony poskytuje výrobce prostřednictvím speciálně školeným týmem vlastních servisních techniků. Servisní služby jsou zajištěny po celém území ČR.

Záruční podmínky

Základní záruční lhůta 3 roky. . Po připojení k internet u získáváte 7 let kompletní záruky, která se vztahuje na veškeré náklady spojené s případnými servisními zásahy. Rychlý, efektivní a profesionální servis zajišťuje tým servisních techniků po celém území České republiky.

Na výrobek, dodaný společností Master Therm tepelná čerpadla, s.r.o. (dále jen výrobce) je poskytována záruka dle podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Všeobecné záruční podmínky Master Therm

Všeobecné záruční podmínky Master Therm

Všeobecné záruční podmínky v pdf.

Na výrobek, dodaný společností Master Therm tepelná čerpadla, s.r.o. (dále jen výrobce) je poskytována na území České republiky záruka dle podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1. Záruční lhůta:

 1. Na veškerý dodávaný sortiment obchodního zboží je poskytována standardní záruční lhůta v délce 24 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data vyskladnění, není-li uvedeno jinak.
 2. Všechna tepelná čerpadla dodavatele mají poskytnutu standardní záruční lhůtu v délce 36 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 42 měsíců od data vyskladnění, není-li uvedeno jinak.
 3. Na tepelná čerpadla, u kterých provozovatel splní podmínky pro přiznání prodloužené záruky, poskytuje výrobce nadstandardní prodlouženou záruku v délce 5 resp.7 let, t.j. 60 resp. 84 měsíců ode dne uvedení do provozu, nejdéle však 66 resp. 90 měsíců od data vyskladnění.
 4. Vyskladněním se ve všech uvedených případech rozumí datum, kdy zboží opustilo sklad výrobce.

2. Definice poskytované záruky:

 1. je poskytnuta výměnným způsobem, tj. dodáním nového dílu nebo zboží, bez souvisejících nákladů na jeho výměnu.
 2. je poskytnuta formou plného ručení za funkční vlastnosti výrobku. Výrobce přebírá po dobu záruky veškeré materiálové, pracovní a dopravní náklady související s odstraněním závady, a to jak přímé, vzniklé při odstraňování závady pracovníky výrobce, tak nepřímé, vzniklé pověřené servisní organizaci na základě uznaného záručního zásahu.
 3. Případný nárok na odstoupení od smlouvy se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Podmínky poskytnutí záruky:

 1. Provozovatel je po celou dobu trvání záruky na tepelné čerpadlo povinen pečlivě uschovat a na vyžádání předložit řádně vyplněný Záruční list, Servisní knížku, Předávací protokol a Protokol o naměřených hodnotách při uvedení do provozu.
 2. U tepelných čerpadel země-voda a voda-voda je poskytnutí záruky podmíněno správným dimenzováním zdroje energie tak, aby zařízení mohlo pracovat za standardních provozně-technických podmínek.
 3. U všech tepelných čerpadel je poskytnutí záruky podmíněno správnou volbou výkonu zařízení vůči tepelným ztrátám objektu, správným výběrem velikosti akumulačního zásobníku a zásobníku teplé vody a plochy jeho vnitřního výměníku nebo správným dimenzováním jakéhokoli externího výměníku, do kterého je topný nebo chladící výkon tepelného čerpadla přiveden.
 4. Instalaci tepelného čerpadla smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná odborná firma, která má od výrobce k této činnosti platné oprávnění.
 5. Spuštění tepelného čerpadla do provozu smí provádět jen výrobce nebo jím pověřená odborná firma, která má k této činnosti platné oprávnění.
 6. Zjištěné závady musí být nahlášeny neprodleně, bez zbytečného odkladu. Případné zvýšené náklady vzniklé neodůvodněnou prodlevou při oznámení závady nebudou výrobcem hrazeny.
 7. Záruku nelze uplatňovat na dílo a zboží, které nebylo plně zaplacené.
 8. Z ručení jsou vyjmuty nepřímé a následné škody, mající původ v instalaci a provozu zařízení.

4. Podmínky poskytnutí prodloužené záruky:

 1. Podmínky prodloužené záruky dle bodu 1c) na tepelné čerpadlo jsou vázány na splnění všech podmínek dle odst. 3 Všeobecných záručních podmínek.
 2. Tepelné čerpadlo, na které se prodloužená záruka vztahuje, musí být připojeno k internetu prostřednictvím aplikace, kterou výrobce provozuje a nabízí jako volitelnou výbavu k tepelnému čerpadlu, a která dovoluje výrobci on-line diagnostiku chodu tepelného čerpadla.
 3. Připojení k internetové aplikaci dle bodu 4b) musí být zprovozněno a plně funkční nejpozději v den 1. záruční prohlídky tepelného čerpadla (viz dále). Provozovatel je povinen v případě jakékoli změny parametrů připojení (např. IP adresy) neprodleně prokazatelně informovat výrobce o změně. Stejně tak je provozovatel povinen výrobci poskytovat aktuálně platné kontaktní údaje.
 4. Výrobce má oprávnění kontrolovat funkčnost připojení tepelného čerpadla k internetové aplikaci. V případě přerušení připojení nebo jakékoli změně, která mu znemožní monitorovat chod zařízení, má výrobce právo požadovat po provozovateli okamžitou nápravu. Pokud funkčnost připojení nebude provozovatelem obnovena nejpozději do 30 dnů od prokazatelné výzvy výrobce, prodloužená záruka zaniká, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 5. Tepelné čerpadlo, ke kterému se vztahuje prodloužená záruka po dobu 5 let dle bodu 1c), musí absolvovat dvě předepsané záruční prohlídky po prvním a třetím roce provozu. Tepelné čerpadlo, na které se vztahuje prodloužená záruka po dobu 7 let dle bodu 1c), musí absolvovat tři předepsané záruční prohlídky po prvním, třetím a pátém roce provozu. Záruční prohlídky smí provádět pouze výrobce nebo jím pověřená a autorizovaná společnost, která má k této činnosti platné oprávnění.
 6. První záruční prohlídka je stanovena na období po ukončení první topné sezóny, nejpozději ale 18 měsíců od data předání. Druhá záruční prohlídka: po ukončení 3. topné sezóny, nejpozději do 42 měsíců od data předání. Třetí záruční prohlídka: po ukončení 5. topné sezóny, nejpozději do 66 měsíců od data předání.
 7. Za včasné objednání záruční prohlídky zodpovídá provozovatel tepelného čerpadla a nese náklady na její uskutečnění. Platná cena záruční prohlídky je uvedena na webových stránkách www.mastertherm.cz. Uplynutím předepsané lhůty pro jednotlivé záruční prohlídky bez jejího provedení prodloužená záruční lhůta zaniká, nedohodnou-li se strany jinak.
 8. Prodloužená záruka dle bodu 1c) není výrobcem poskytována na instalace, jejichž celkový topný výkon přesahuje hodnotu 50 kW nebo instalace, kde investorem a provozovatelem tepelného čerpadla je právnická osoba, není-li s výrobcem smluvně ujednáno jinak.

5. Omezení záruky:

Záruka se nevztahuje:
 1. na škody způsobené neodborným skladováním a manipulací se zbožím
 2. na chybné projektové řešení a nesprávné dimenzování výkonu zařízení
 3. na vady vzniklé nerespektováním montážních předpisů výrobce nebo špatným zapojením do systému vytápění nebo chlazení
 4. na výrobky bez řádného uvedení do provozu dle odborných doporučení výrobce
 5. užíváním zařízení pro jiné než předepsané účely
 6. na vady zařízení vzniklé chybnou obsluhou v rozporu s návodem k obsluze
 7. na závady vzniklé vadou nebo změnou systému, do kterého je zařízení zapojeno, jež mají za následek nedodržení provozně-technických podmínek zařízení
 8. na škody na zařízení vzniklé neodborným zásahem neoprávněnou osobou
 9. na závady vzniklé nevhodnou náplní v primárním okruhu zemního kolektoru, nevhodným chemickým složením vody ze zdrojové studny nebo nevhodnou náplní sekundárního topného či chladícího okruhu
 10. na závady vzniklé působením mechanických nečistot, usazenin nebo vodního kamene v topném či chladícím systému, do kterého je zařízení zapojeno a vady vyvolané zhoršeným průtokem kapaliny v takovém systému
 11. na závady a poškození působením chemických nebo agresívních látek
 12. na škody způsobené vyšší mocí, vnějšími vlivy, živelnou událostí apod.
 13. na závady vzniklé změnou pořadí fází, přepětím nebo podpětím v elektrické síti nebo špatným či chybějícím zapojení signálu HDO
 14. na výrobky provizorně zapojené na stavební přípojku el. energie.
 15. Za záruční opravu nelze považovat:
 16. nastavování parametrů regulace zařízení nebo regulace systému, do kterého je zařízení zapojeno nebo proškolování obsluhy zařízení
 17. jakékoli zásahy, změny, opravy či úpravy na zařízeních, které nebyly předmětem dodávky výrobce
 18. odvzdušňování, doplňování vody či nemrznoucí směsi do primárního kolektoru nebo otopné, resp. chladící soustavy nebo čištění filtru topného systému
 19. odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání zařízení do provozu.

6. Dodávka výrobcem formou smlouvy o dílo

Je-li zařízení dodáno koncovému zákazníkovi přímo výrobcem formou smlouvy o dílo, pak:
 1. výrobce poskytuje na celé dílo záruční lhůtu po dobu 24 měsíců od data jeho uvedení do provozu, zahrnující veškeré materiálové, pracovní a dopravní náklady na jeho opravu
 2. výrobce poskytuje záruku na vlastní tepelné čerpadlo plně dle ustanovení těchto Všeobecných záručních podmínek, těchto záručních podmínek
 3. podmínkou poskytnutí záruky na tepelné čerpadlo není ustanovení 3b) a 3c) těchto záručních podmínek
 4. neplatí omezení záruky na tepelné čerpadlo dle ustanovení 5a), 5b), 5c) a 5d) těchto záručních podmínek

Aktuální ceny služeb:

Záruční zásahy Cena bez DPH Cena s DPH
Záruční servisní zásah bezplatně
Cena záruční prohlídky po 1.,3. a 5. roce provozu (záruka 7 let) 2 066 Kč 2 500 Kč
Cena dalších záručních servisních úkonů sjednáno servisní smlouvou
Nezáruční zásahy Cena bez DPH Cena s DPH
Cena hodiny práce servisního technika 400 Kč 484 Kč
Doprava po ČR- paušální sazba
Cena dopravy Hlavní město Praha 500 Kč 605 Kč
Cena dopravy Středočeský kraj 700 Kč 847 Kč
Cena dopravy ostatní kraje ČR 900 Kč 1 089 Kč