Nová zelená úsporám

Dne 22. října 2015 byl zahájen příjem žádostí pro 3. výzvu programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pro rodinné domy. Ukončení příjmu žádostí 3. výzvy je předpokládáno po vyčerpání alokovaných prostředků nebo k datu 31.12.2021.

Nová zelená úsporám

Stručně oblasti podpory – struktura programu:

Jde o dotace na zateplení obálky budovy – výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy. Podporována jsou dílčí i komplexní opatření. Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. podle velikosti ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. Konkrétní výše podpory je závislá na dosažených energetických úsporách.
Jedná se o podporu výstavby nových rodinných domů s měrnou roční spotřebou tepla na vytápění ≤ 20 kWh/m2 /rok. Výše podpory má podobu jednorázové fixní dotace a její výše je omezena nejvýše na 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Dotace je poskytnuta v max. výši 300 tis. Kč (oblast podpory B.1) nebo 450 tis. Kč (oblast podpory B.2) podle rozsahu použití obnovitelných zdrojů energie.

Je poskytnuta dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje ( kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE. Dále je podporována výměna elektrického vytápění za tepelné čerpadlo, instalace solárních termických a fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

 • Podporováno je vždy pořízení tepelného čerpadla výměnou za původní neekologický zdroj vytápění na tuhá fosilní paliva nebo za původní elektrické vytápění používané jako hlavní zdroj tepla.
 • Žadatelé, kteří současně žádají o podporu v oblasti A (snížení energetické náročnosti RD), mohou žádat o dotaci v oblasti podpory C1:
  • 100 000 Kč na TČ země-voda nebo voda-voda
  • 75 000 Kč na TČ vzduch-voda
 • Žadatelé, kteří současně nerealizují snížení energetické náročnosti (oblast podpory A) mohou žádat o dotaci v oblasti podpory C2:
  • 80 000 Kč na země-voda nebo voda-voda
  • 60 000 Kč na vzduch-voda
 • Oblast podpory C2 se vztahuje na RD s měrnou spotřebou tepla na vytápění do 150 kWh/m2/rok

Tepelná čerpadla uváděná na trh musí splňovat podmínky Nařízení komise EU č. 813/2013, které definují požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohřívačů. Metodiku ověřování předepisuje EN 14 825. Výrobce nebo dodavatel tepelného čerpadla splnění podmínek deklaruje předepsaným způsobem, případně prokazuje platným certifikátem autorizované zkušebny. Tepelná čerpadla musí být zařazena do Seznamu výrobků a technologií SVT, který spravuje Státní fond životního prostředí.

Kotlíková dotace

Ministerstvo životního prostředí spustilo od července 2015 Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace jsou poskytovány jednotlivými kraji, které rozhodují o konkrétní podobě dotace a vypisují jednotlivé výzvy. Celkově má být rozděleno 9 miliard Kč a trvání programu se očekává do vyčerpání zdrojů nebo do roku 2020.

Kotlíková dotace

Dotace se vztahuje na vlastníky rodinných domů s max. počtem 3 bytových jednotek, které jsou vytápěny teplovodním kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Dům musí mít vypracován průkaz energetické náročnosti a dosahovat minimálně klasifikační třídy “C” – úsporná. Průkaz energetické náročnosti je možné nahradit žádostí nebo Rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu NZÚ prokazující realizaci snížení energetické náročnosti objektu, případně je nutné provést mikro energetická opatření na doporučení energetického specialisty.

Předmětem podpory je náhrada stávajícího nevyhovujícího zdroje novým kotlem na pevná paliva – biomasu, tepelným čerpadlem nebo plynovým kondenzačním kotlem.

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření
 • finančně nenáročná mikro opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty, pořízení PENB
 • projektovou dokumentaci
 • Maximální výše uznatelných nákladů je 150 000,- Kč.
 • Dotace pro tepelná čerpadla je stanovena na 80 % uznatelných nákladů – až 120 000,- Kč
 • Ve vybraných regionech je zvýšena na 85 % uznatelných nákladů – až 127 500,- Kč

Tepelná čerpadla uváděná na trh musí splňovat podmínky Nařízení komise EU č. 813/2013, které definují požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostor a kombinovaných ohřívačů. Metodiku ověřování předepisuje EN 14 825. Výrobce nebo dodavatel tepelného čerpadla splnění podmínek deklaruje předepsaným způsobem, případně prokazuje platným certifikátem autorizované zkušebny. Tepelná čerpadla musí být zařazena do Seznamu výrobků a technologií SVT, který spravuje Státní fond životního prostředí.