Značka Q

Značka Q

BBA

BBA

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Zkušební ústav

Zkušební ústav

Protokol o shodě typu

Protokol o shodě typu

Heat Pump KEYMARK

Heat Pump KEYMARK

Značka kvality Q-Label

Evropský certifikát kvality

Metodika pro kvalitativní hodnocení tepelných čerpadel Q-Label, vypracovaná Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA) představuje nejdůkladnější a nejucelenější systém měření a certifikace tepelných čerpadel na evropském trhu.

 • tepelné čerpadlo prošlo důkladným testováním v jedné z přibližně 10ti evropských zkušeben akreditovaných pro měření dle metodiky EHPA
 • splnilo minimální předepsaný topný faktor COP= min. 3,1 (A2W35) vzduch-voda
 • COP= min. 4,3 (B0W35) země-voda
 • tepelnému čerpadlu byly proměřeny i ostatní pracovní body vč. okrajových bodů teplotního rozsahu použití
 • měření proběhlo na sériovém výrobku bez možností úpravy jeho nastavení
 • měření se provádí dle platné normy EN 14 511, tzn. se započtením všech příkonů a energie na odtávání výparníku
 • naměřené hodnoty a hodnoty deklarované prodejcem (dovozcem) se neliší o více než 5%
 • součástí měření je také měření akustického výkonu
 • všechny použité díly a tepelné čerpadlo jako celek splňují soulad s evropskou legislativou
 • výrobce či dovozce má vybudovanou prodejní síť a zajišťuje technickou podporu a servis
 • je garantována dodávka náhradních dílů po dobu alespoň 10 let od prodeje
Značka kvality Q-Label

Certifikát BBA MCS

Britský certifikát kvality, který nám umožňuje čerpat vládní britské pobídky

Tepelná čerpadla Master Therm jsou certifikována významnou britskou certifikační autoritou BBA (British Board of Agrément) dle standardu MCS (Microgeneration Certification Scheme) , určeného pro systémy pro výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Hodnoceny jsou jak vlastní produkty (soulad s předpisy, výkonové parametry, odolnost, konstrukce), tak i kvalita výrobního procesu přímo u výrobce zařízení. Certifikát BBA MCS je podmínkou pro čerpání pobídek britské vlády (dotace, výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů ap.)

Certifikát BBA MCS

Certifikát ISO 9001:2015

Mezinárodní certifikát kvality

Certifikát systému řízení kvality dle normy ISO 9001:2015. Oblast certifikace: Výroba, prodej, montáž a servis tepelných čerpadel. Certifikační orgán: BUREAU VERITAS GROUP.

Certifikát ISO 9001:2015

Certifikát zkušebního ústavu

Certifikát o plnění českých norem

Výkonové parametry a shoda vlastností výrobků s požadavky normy ČSN EN 14 511. Strojírenský zkušební ústav, státní podnik, Brno.

Certifikát zkušebního ústavu

Protokol o posouzení shody typu

Certifikát potvrzující vlastnosti našich výrobků s uváděnými parametry

Certifikát potvrzující že na našich výrobcích byla úspěšně provedena zkouška typu. Dokazuje, že uváděné technické specifikace našich výrobků odpovídají českým normám.

Protokol o posouzení shody typu

Heat Pump KEYMARK

certifikát kvality pro jednotný evropský trh

Tepelná čerpadla Master Therm jsou certifikována podle evropského programu Heat Pump KEYMARK

Certifikát tepelných čerpadel Heat Pump KEYMARK je evropské nezávislé osvědčení kvality tepelných čerpadel, která vstupují na jednotný trh a na něž se vztahují nařízení EU č. 813/2013 a 814/2013 – požadavky na účinnost (ecodesign).

Zjistit více
Heat Pump KEYMARK

Chcete s něčím poradit? Odpovídáme nejdéle do 24 hodin.

Kontaktujte nás