guarantee

7 let bez starostí

Záruka komplet na CELÉ tepelné čerpadlo. Jednotky připojené k internetu má servisní tým pod trvalým dohledem.

coding

Online monitoring 24/7

Novou úroveň spolehlivosti Vám zaručí online monitoring 24 hodin, 7 dní v týdnu.

customer support

Servisní síť v každém regionu ČR

Veškeré servisní úkony poskytuje výrobce prostřednictvím speciálně školeným týmem vlastních servisních techniků.

Záruční podmínky

Základní záruční lhůta 3 roky. Po připojení k internetu získáváte 7 let kompletní záruky, která se vztahuje na veškeré náklady spojené s případnými servisními zásahy. Rychlý, efektivní a profesionální servis zajišťuje tým servisních techniků po celém území České republiky.

Všeobecné záruční podmínky Master Therm

Všeobecné záruční podmínky v pdf.

Na výrobek, dodaný společností Master Therm tepelná čerpadla, s.r.o. (dále jen výrobce) je poskytována na území České republiky záruka dle podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1. Záruční lhůta:

 • a) Na veškerý dodávaný sortiment obchodního zboží je poskytována standardní záruční lhůta v délce 24 měsíců od data spuštění tepelného čerpadla nejdéle však 30 měsíců od data vyskladnění, není-li uvedeno jinak.
 • b) Všechna tepelná čerpadla dodavatele mají poskytnutu standardní záruční lhůtu v délce 36 měsíců od data spuštění, nejdéle však 42 měsíců od data vyskladnění, není-li uvedeno jinak.
 • c) Na tepelná čerpadla, u kterých provozovatel splní podmínky pro přiznání prodloužené záruky, poskytuje výrobce nadstandardní prodlouženou záruku v délce 5 resp.7 let, tj. 60 resp. 84 měsíců ode dne spuštění tepelného čerpadla, nejdéle však 66 resp. 90 měsíců od data vyskladnění.
 • d) Pro instalace jejichž celkový topný nominální výkon přesahuje 50 kW nebo instalace, kde není provozovatelem fyzická osoba, je poskytnuta záruka 12 měsíců, nejdéle však 18 měsíců od data vyskladnění, není-li uvedeno jinak. Nominální topný výkon je stanoven pro tepelná čerpadla vzduch-voda při A7W35 a země-voda, resp. voda-voda při B0W35.
 • e) Vyskladněním se ve všech uvedených případech rozumí datum, kdy zboží opustilo sklad výrobce.

2. Definice poskytované záruky:

 • a) Záruka na obchodní zboží dle bodu 1a) je poskytnuta výměnným způsobem, tj. dodáním nového dílu nebo zboží, bez souvisejících nákladů na jeho výměnu.
 • b) Záruka na tepelné čerpadlo dle bodu 1b) a prodloužená záruka na tepelné čerpadlo dle bodu 1c) je poskytnuta formou plného ručení za funkční vlastnosti výrobku. Výrobce přebírá po dobu záruky veškeré materiálové, pracovní a dopravní náklady související s odstraněním závady, a to jak přímé, vzniklé při odstraňování závady pracovníky výrobce, tak nepřímé, vzniklé pověřené servisní organizaci na základě uznaného záručního zásahu.
 • c) Případný nárok na odstoupení od smlouvy se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Podmínky poskytnutí záruky:

 • a) Provozovatel je po celou dobu trvání záruky na tepelné čerpadlo povinen pečlivě uschovat a na vyžádání předložit řádně vyplněný Záruční list, Servisní knížku, Předávací protokol a Protokol o naměřených hodnotách při uvedení do provozu.
 • b) U tepelných čerpadel země-voda a voda-voda je poskytnutí záruky podmíněno správným dimenzováním zdroje energie tak, aby zařízení mohlo pracovat za standardních provozně-technických podmínek.
 • c) U všech tepelných čerpadel je poskytnutí záruky podmíněno správnou volbou výkonu zařízení vůči tepelným ztrátám objektu, správným výběrem velikosti akumulačního zásobníku a zásobníku teplé vody a plochy jeho vnitřního výměníku nebo správným dimenzováním jakéhokoli externího výměníku, do kterého je topný nebo chladící výkon tepelného čerpadla přiveden.
 • d) Instalaci tepelného čerpadla smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaná odborná firma, která má od výrobce k této činnosti platné oprávnění.
 • e) Spuštění tepelného čerpadla do provozu smí provádět jen výrobce nebo jím pověřená odborná firma, která má k této činnosti platné oprávnění.
 • f) Zjištěné závady musí být nahlášeny neprodleně, bez zbytečného odkladu. Provozovatel odpovídá za trvalý dohled nad chodem zařízení. Případné zvýšené náklady vzniklé neodůvodněnou prodlevou při oznámení závady nebudou výrobcem hrazeny.
 • g) Záruku nelze uplatňovat na dílo a zboží, které nebylo plně zaplacené.
 • h) Z ručení jsou vyjmuty nepřímé a následné škody, mající původ v instalaci a provozu zařízení.

4. Podmínky poskytnutí prodloužené záruky:

 • a) Podmínky prodloužené záruky dle bodu 1c) na tepelné čerpadlo jsou vázány na splnění všech podmínek dle odst. 3 Všeobecných záručních podmínek.
 • b) Tepelné čerpadlo, na které se prodloužená záruka vztahuje, musí být připojeno k internetu prostřednictvím aplikace, kterou výrobce provozuje a nabízí jako volitelnou výbavu k tepelnému čerpadlu, a která dovoluje výrobci on-line diagnostiku chodu tepelného čerpadla.
 • c) Připojení k internetové aplikaci dle bodu 4b) musí být zprovozněno a plně funkční nejpozději v den 1. záruční prohlídky tepelného čerpadla (viz dále). Provozovatel je povinen v případě jakékoli změny parametrů připojení (např. IP adresy) neprodleně prokazatelně informovat výrobce o změně. Stejně tak je provozovatel povinen výrobci poskytovat aktuálně platné kontaktní údaje.
 • d) Výrobce má oprávnění kontrolovat funkčnost připojení tepelného čerpadla k internetové aplikaci. V případě přerušení připojení nebo jakékoli změně, která mu
 • znemožní monitorovat chod zařízení, má výrobce právo požadovat po provozovateli okamžitou nápravu. Pokud funkčnost připojení nebude provozovatelem obnovena nejpozději do 30 dnů od prokazatelné výzvy výrobce, prodloužená záruka zaniká, nedohodnou-li se obě strany jinak.
 • e) Tepelné čerpadlo, ke kterému se vztahuje prodloužená záruka po dobu 5 let dle bodu 1c), musí absolvovat dvě předepsané záruční prohlídky po prvním a třetím roce provozu. Tepelné čerpadlo, na které se vztahuje prodloužená záruka po dobu 7 let dle bodu 1c), musí absolvovat tři předepsané záruční prohlídky po prvním, třetím a pátém roce provozu. Záruční prohlídky smí provádět pouze výrobce nebo jím pověřená a autorizovaná společnost, která má k této činnosti platné oprávnění.
 • f) První záruční prohlídka je stanovena na období po ukončení první topné sezóny, nejpozději ale 18 měsíců od data uvedení do provozu. Druhá záruční prohlídka: po ukončení 3. topné sezóny, nejpozději do 42 měsíců od data uvedení do provozu. Třetí záruční prohlídka: po ukončení 5. topné sezóny, nejpozději do 66 měsíců od data uvedení do provozu.
 • g) Za včasné objednání záruční prohlídky zodpovídá provozovatel tepelného čerpadla a nese náklady na její uskutečnění. Platná cena záruční prohlídky je uvedena na webových stránkách mastertherm.cz. Uplynutím předepsané lhůty pro jednotlivé záruční prohlídky bez jejího provedení prodloužená záruční lhůta zaniká, nedohodnou-li se strany jinak.
 • h) Prodloužená záruka dle bodu 1d) není výrobcem poskytována, není-li s výrobcem smluvně ujednáno jinak.
 • i) Podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytnutí prodloužené záruky pro instalace dle bodu 1d) jsou následující:
  • ia) Trvalé připojení tepelného čerpadla nebo tepelných čerpadel na internet nejpozději k datu spuštění.
  • ib) Provozovatel zajistí provozní řád strojovny, který vydá dodavatel strojovny nejpozději k datu spuštění.
  • ic) Provozovatel zajistí proškolenou obsluhu se znalostí provozního řádu strojovny s trvalou dosažitelností nejpozději od data spuštění.
  • id) Provádění pravidelných servisních prohlídek je stanoveno s roční periodicitou, není-li ujednáno jinak.
  • ie) O provádění pravidelných servisních prohlídek musí být sepsána písemná smlouva mezi provozovatelem a výrobcem nebo jím autorizovaným partnerem nejpozději k datu spuštění.
 • f) Nesplněním kterékoliv z podmínek dle bodu 4i) může být důvodem k ukončení prodloužené záruky.

5. Omezení záruky:

Záruka se nevztahuje:

 • a) na škody způsobené neodborným skladováním a manipulací se zbožím,
 • b) na chybné projektové řešení a nesprávné dimenzování výkonu zařízení,
 • c) na vady vzniklé nerespektováním montážních předpisů výrobce nebo špatným zapojením do systému vytápění nebo chlazení,
 • d) na výrobky bez řádného uvedení do provozu dle odborných doporučení výrobce,
 • e) užíváním zařízení pro jiné než předepsané účely,
 • f) na vady zařízení vzniklé chybnou obsluhou v rozporu s návodem k obsluze,
 • g) na závady vzniklé vadou nebo změnou systému, do kterého je zařízení zapojeno, jež mají za následek nedodržení provozně-technických podmínek zařízení,
 • h) na škody na zařízení vzniklé neodborným zásahem neoprávněnou osobou,
 • i) na závady vzniklé nevhodnou náplní v primárním okruhu zemního kolektoru, nevhodným chemickým složením vody ze zdrojové studny nebo nevhodnou náplní sekundárního topného či chladícího okruhu,
 • j) na závady vzniklé působením mechanických nečistot, usazenin nebo vodního kamene v topném či v chladícím systému, do kterého je zařízení zapojeno a vady vyvolané zhoršeným průtokem kapaliny v takovém systému,
 • k) na závady a poškození působením chemických nebo agresívních látek,
 • l) na škody způsobené vyšší mocí, vnějšími vlivy, živelnou událostí apod.
 • m) na závady vzniklé změnou pořadí fází, přepětím nebo podpětím v elektrické síti nebo špatným či chybějícím zapojení signálu HDO,
 • n) na škody způsobené na elektrických částech tepelného čerpadla, nebyla-li prokazatelně provedena elektro revize elektrického přívodu napájení na svorkách tepelného čerpadla nejpozději k datu uvedení tepelného čerpadla do provozu,
 • o) na výrobky provizorně zapojené na stavební přípojku el. energie.

Za záruční opravu nelze považovat:

 • p) nastavování parametrů regulace zařízení nebo regulace systému, do kterého je zařízení zapojeno nebo proškolování obsluhy zařízení,
 • r) jakékoli zásahy, změny, opravy či úpravy na zařízeních, které nebyly předmětem dodávky výrobce,
 • s) odvzdušňování, doplňování vody či nemrznoucí směsi do primárního kolektoru nebo otopné, resp. chladící soustavy nebo čištění filtru topného systému,
 • t) odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání zařízení do provozu.

6. Dodávka výrobcem formou smlouvy o dílo

Je-li zařízení dodáno koncovému zákazníkovi přímo výrobcem formou smlouvy o dílo, pak:

 • a) výrobce poskytuje na celé dílo záruční lhůtu po dobu 24 měsíců od data jeho uvedení do provozu, zahrnující veškeré materiálové, pracovní a dopravní náklady na jeho opravu,
 • b) výrobce poskytuje záruku na vlastní tepelné čerpadlo plně dle ustanovení těchto Všeobecných záručních podmínek,
 • c) podmínkou poskytnutí záruky na tepelné čerpadlo není ustanovení 3b) a 3c) těchto záručních podmínek,
 • d) neplatí omezení záruky na tepelné čerpadlo dle ustanovení 5a), 5b), 5c) a 5d) těchto záručních podmínek,
 • e) spuštění tepelného čerpadla do provozu smí provádět jen výrobce nebo jím pověřená odborná firma, která má k této činnosti platné oprávnění,
 • f) zjištěné závady musí být nahlášeny neprodleně, bez zbytečného odkladu. Případné zvýšené náklady vzniklé neodůvodněnou prodlevou při oznámení závady nebudou výrobcem hrazeny,
 • g) z ručení jsou vyjmuty nepřímé a následné škody, mající původ v instalaci a provozu zařízení.

7. Záruky za servisní opravy

Za opravy a servis provedený po uplynutí záruční doby je poskytována záruka takto:

 • a) práce a spotřební materiál 6 měsíců od data opravy,
 • b) ostatní náhradní díly 2 roky od data výměny.

Aktuální ceny služeb

Záruční a nezáruční zásahy

* cena platná pro jeden chladící okruh
** pro dodržení 7 leté záruky výrobce předepisuje servisní prohlídku po 1.,3. a 5. roce provozu tepelného čerpadla