Od tepelného čerpadla očekáváte, že bude vaši domácnost vytápět efektivně, úsporně a s co nejnižší spotřebou elektrické energie. Energetickou účinnost každého tepelného čerpadla udává jeho energetický štítek. Umíte se ale v údajích z energetického štítku orientovat? Na co je potřeba se zaměřit? A víte, proč je důležitá hodnota návrhového výkonu? energetický štítek

Odpovědi na tyto i další otázky vám představíme v tomto článku.

Co je energetický štítek?

Každé tepelné čerpadlo, uvedené v České republice a v EU na trh, musí být vybaveno energetickým štítkem. Tato povinnost platí již od roku 2015. Výbavu energetickým štítkem a jeho podobu nařizuje evropská legislativa (nařízení EK č. 811 a č. 813/2013) a metodiku ověřování parametrů předepisuje norma ČSN EN 14 825.

Co je sezónní topný faktor?

Topný faktor COP udává poměr mezi topným výkonem a elektrickým příkonem v daném pracovním bodě. Přepočítané hodnoty COP, vztažené na celou topnou sezónu, určují číslo SCOP – sezónní topný faktor, který charakterizuje účinnost výroby tepla (poměr vyrobeného tepla vůči spotřebě elektrické energie) během topné sezóny.

Aby bylo možné hodnotu SCOP stanovit, musíte do výpočtu zadat hodnotu tepelné ztráty vytápěného objektu (tzv. návrhový výkon, Pdesign). Čím menší objekt z hlediska tepelné ztráty bude konkrétní tepelné čerpadlo vytápět, tím lepší SCOP bude vykazovat – a to jak výpočtově, tak v reálném provozu. Hodnota SCOP tedy sama o sobě nic nevypovídá o účinnosti a úspornosti tepelného čerpadla. Je nutné ji vždy vztáhnout k hodnotě návrhového výkonu.

Kritici mohou oprávněně namítnout, že čísla COP a SCOP jsou zavádějící, neboť obsahují v čitateli tepelnou energii a ve jmenovateli dražší a ušlechtilejší energii elektrickou. Z hodnoty SCOP lze proto jednoduchou cestou vypočítat tzv. sezónní energetickou účinnost (Ƞs), která vyjadřuje míru využití neobnovitelné primární energie tepelným čerpadlem. Podle této hodnoty jsou pak tepelná čerpadla zařazena do jednotlivých energetických tříd.

Pro účely hodnocení jsou rozlišeny 2 druhy provozu: středně teplotní, s výstupní teplotou 55 °C, a nízko teplotní – s teplotou 35 °C.

Třída sezónní energetické účinnosti vytápění

Sezónní energetická účinnost vytápění Ƞs

Nízko teplotní 35 °C

Středně teplotní 55 °C

A+++

Ƞs > 175 %

Ƞs > 150 %

A++

Ƞs > 150 %

Ƞs > 125 %

A+

Ƞs = 123-150 %

Ƞs = 98-125 %

A

Ƞs = 115-123 %

Ƞs = 90-98 %

B

Ƞs = 107-115 %

Ƞs = 82-90 %

C

Ƞs = 100-107 %

Ƞs = 75-82 %

D

Ƞs = 61-100 %

Ƞs = 36-75 %

Např. hodnota Ƞs=150 % znamená, že dané tepelné čerpadlo vyprodukuje o 50 % více tepla, než je hodnota primárního tepla potřebného pro výrobu elektrické energie pro vlastní pohon tepelného čerpadla.

Jakkoliv působí zařazení tepelného čerpadla do energetické třídy jednoznačně, i zde platí, že třída reprezentuje účinnost tepelného čerpadla pouze pro konkrétní tepelnou ztrátu domu.

Jaké údaje obsahuje energetický štítek tepelného čerpadla?

Energetický štítek tepelného čerpadla vzduch-voda Master Therm BoxAir 37 Inverter

  1. Výrobce a typ tepelného čerpadla.
  2. Třída energetické účinnosti pro středně teplotní a nízko teplotní provoz.
  3. Návrhové výkony (tepelné ztráty vytápěného objektu) pro středně a nízko teplotní provoz. Pro tyto podmínky platí uvedené energetické třídy. Pro ČR je blízké tzv. střední evropské klima (hodnoty tučným písmem).
  4. Hodnoty akustického výkonu pro vnitřní a venkovní jednotku tepelného čerpadla.

Vedle údajů o výrobci a typu tepelného čerpadla jsou v energetickém štítku uvedeny energetické třídy pro nízko a středně teplotní pracovní podmínky, které orientačně odpovídají zapojení do podlahového systému a do otopných těles. Energetické třídy platí za předpokladu vytápění objektu s hodnotou tepelné ztráty blízkou nebo shodnou s návrhovým výkonem, uvedenou tučným písmem.

Dále štítek obsahuje údaje o hluku v podobě akustického výkonu. Akustický výkon nelze zaměňovat s jeho slyšitelným projevem -– akustickým tlakem, který je vždy podstatně nižší, v závislosti na vzdálenosti od jednotky.

Na co je potřeba se zaměřit?

Hodnoty uvedené na energetickém štítku vám mohou pomoci při výběru tepelného čerpadla a posouzení jeho účinnosti a budoucích úspor. Třída energetické účinnosti nicméně neplatí absolutně, ale výhradně při vytápění objektu s tepelnou ztrátou o velikosti návrhového výkonu pro střední evropské klima (které je blízké ke klimatu v České republice).

Návrhový výkon je uveden tučným písmem nad piktogramem Evropy. Pro výrobce tepelného čerpadla je lákavé deklarovat pro daný typ co nejmenší hodnotu návrhového výkonu, neboť tím dosáhne podstatného vylepšení parametrů sezónní účinnosti, což z hlediska marketingu působí impozantně.

Rozdíl mezi výpočtem tepelné ztráty v ČR (dle ČSN 12 831) a v tzv. středním evropském klimatu není velký a činí přibližně 20 %. Pokud se tedy hodnota tepelné ztráty vytápěného objektu liší od návrhového výkonu do cca 20 %, lze oprávněně očekávat účinnost odpovídající deklarované energetické třídě. V praxi lze ale často narazit na případy, kdy je tepelné čerpadlo instalováno do domů, jejichž tepelná ztráta přesahuje štítkový návrhový výkon o 100 i 200 %. V takovém případě budou pracovní podmínky čerpadla úplně odlišné od výpočtového modelu, účinnost vytápění bude na hony vzdálená deklarovaným hodnotám SCOP a bude pochopitelně nesrovnatelně horší, než odpovídá uvedené energetické třídě.

Při výběru tepelného čerpadla věnujte proto pozornost nejen zařazení do energetické třídy. Stejně pečlivě porovnejte, zda se štítkový návrhový výkon, pro který je energetická třída platná, výrazněji neodchyluje od tepelné ztráty vytápěného domu. Pokud ano, očekávaných úspor nelze dosáhnout.