Tepelné čerpadlo je mezi širokou veřejností čím dál oblíbenějším pomocníkem. V dlouhodobém horizontu ušetří majitelům domů i větších objektů nemalé finanční prostředky, navíc je tepelné čerpadlo ekologické. Tušíte ale, na jakém principu funguje?

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo se postupem doby stalo často skloňovaným pojmem. Ještě na počátku tohoto tisíciletí však tomuto termínu rozuměla jen hrstka odborníků. To, jak tepelné čerpadlo proniklo do našeho slovníku, svědčí o jeho rozmachu co by úsporného a ekologického zdroje tepla.

Přesto vysvětlit princip jeho fungování dokáže málokdo. Do značné míry je to tím, že při výuce fyziky jsme se často nenaučili rozumět dvěma základním jevům, které hrají nejdůležitější roli při vytváření našeho klimatu: kondenzaci a vypařování.

Tepelné čerpadlo je chladící zařízení

Čerpadlo v obecné rovině není tepelným zdrojem ani obrácenou ledničkou, jak ho mnozí nazývají. Jedná se o typické kompresorové chladící zařízení, stejně jako chladnička, klimatizační jednotka nebo mraznička. Všechna tato zařízení jsou tepelnými čerpadly a – pozor – všechna při svém chodu vyprodukují více tepla než chladu.

Princip tepelného čerpadla, který byl vynalezen před několika sty lety, se v průběhu 20. století začal nejprve využívat pro chlazení. V průběhu času, s nárůstem cen paliv a s rozvojem technologií, se přibližně v polovině století začaly objevovat pokusy využít tepelné čerpadlo jako zdroj energie pro vytápění.

Základem tepelného čerpadla je chladící okruh. Jde o hermeticky uzavřený okruh naplněný chladivem – chemickou látkou se specifickými termodynamickými vlastnostmi. Na chladícím okruhu se kromě dalších vyskytují 4 základní komponenty: kompresor, kondenzátor, expanzní ventil a výparník, které umožňují práci tepelného čerpadla v tzv. Carnotově cyklu.

 

4 základní pracovní fáze chladícího okruhu

1. Komprese

Úkolem kompresoru je zajistit oběh chladiva chladícím okruhem. Kompresor nasává páry chladiva a stlačením dodává chladivu vyšší entalpii (zvyšuje tlak a teplotu par chladiva). Sací tlak se pohybuje v jednotkách barů, na výtlaku v desítkách barů a teplota par na výstupu z kompresoru se pohybuje v širokém rozmezí teplot, obvykle nad 70 °C. Kompresor je zařízení, které spotřebovává elektrický příkon Pi.

2. Kondenzace

Stlačené páry chladiva vstupují do tepelného výměníku kondenzátoru (chladiče), kde předávají teplo do topného média, např. topné vody. Jedná se především o skupenské teplo, které vzniká kondenzací páry na kapalinu. Díky tomu je předávaný tepelný výkon mnohonásobně vyšší, než by odpovídalo pouhému ochlazení par chladiva. Z kondenzátoru odchází kondenzát chladiva o teplotě několika desítek °C. Tlak chladiva zůstává stejný jako na výtlaku kompresoru. Na kondenzátoru získáváme topný výkon Qt.

3. Expanze

Chladivo v kapalném stavu přichází do expanzního ventilu. Průchodem přes ventil, který představuje škrtící element (trysku), kapalina chladiva expanduje (tlak se prudce sníží na hodnotu sacího tlaku), okamžitě se ochlazuje a začíná se postupně odpařovat. Průtok chladiva expanzním ventilem je řízený, velikost expanzního otvoru je aktivně regulována.

4. Vypařování

Směs kapek a par chladiva je expanzním ventilem nastříkávána do výparníku. Výparník je výměník tepla (ohřívač), který přivádí teplo z vnějšího zdroje (např. vzduchu, země nebo vody) do chladiva. Chladivo se intenzivně vypařuje (vaří) a absorbuje skupenské (výparné) teplo. Proces vypařování probíhá obvykle při nízkých, typicky záporných teplotách (v závislosti na teplotě zdroje), maximálně do +15 °C. Průchodem výparníkem se veškeré chladivo vypaří a ve formě páry je nasáváno kompresorem. Na výparník přivádíme tepelný příkon (jinak řečeno odvádíme chladící výkon) Qc. Celý děj se stále opakuje.

Platí, že topný výkon na kondenzátoru Qt je tvořen příkonem kompresoru Pi a chladícím výkonem výparníku Qc: Qt = Pi + Qc.

Účinnost (topný faktor COP) tepelného čerpadla

Z výše uvedeného je zřejmé, že topný výkon tepelného čerpadla je mnohem vyšší než elektrický příkon kompresoru, tzn. jeho účinnost násobně přesahuje 100 %. Poměr topného výkonu a příkonu kompresoru nazýváme topným faktorem a jeho hodnoty se mění v závislosti na podmínkách práce chladícího okruhu.

Zejména hodnota topného faktoru je závislá na rozdílu teploty zdroje a teploty ohřevu: pokud tepelné čerpadlo musí přečerpat vyšší teplotní rozdíl, narůstá příkon kompresoru, klesá topný i chladící výkon a hodnota COP klesá. To je důvod, proč např. podlahový systém je pro tepelné čerpadlo vhodnější než klasická otopná tělesa.

V příštím článku se blíže podíváme na jednotlivé typy tepelných čerpadel.